แอปพลิเคชั่น #สมาร์ทฟาร์ม ที่เกษตรกรยุคปี 2020 ต้องรู้จักและโหลดมาใช้ จากกระทรวงเกษตร

nullเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาปรับใช้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด จากเดิมระบบการผลิตต้องพึ่งพาลมฟ้าอากาศให้ธรรมชาติคอยชี้ชะตา

ขณะที่การแปรรูป และการตลาดยุคนี้ไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดิม ๆ ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องโฟกัสความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การไม่ปรับตัวจะส่งผลให้รายได้ภาคการเกษตรจะเติบโตได้ในระดับที่ต่ำ มีความเสี่ยงสูง ที่สำคัญจะมีปัญหาราคาตกต่ำซ้ำรอยเดิมการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรโดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ ขณะเดียวกันก็พัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร และนำการตลาดรูปแบบออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ มาใช้ควบคู่กับออฟไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้เพิ่ม จึงน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่า ขณะเดียวกันก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย 6.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศได้ยั่งยืนกว่า

แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data แพลตฟอร์มขับเคลื่อนภาคการเกษตรก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ หรือการทำการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) มีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตรระบบอัจฉริยะ มาบริหารจัดการทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตรูปธรรมที่ชัดเจนคือการที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแกนหลักในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายปฎิรูปภาคการเกษตร ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้เกษตรกรใช้เป็นแหล่งค้นหาความรู้ ข้อมูลในการทำการเกษตรทั้งด้านการผลิต แปรรูป การตลาด ถึงขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการโมบาย แอปพลิเคชันรวมแอปพลิเคชัน (ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)โดยเกษตรกรและผู้สนใจสามารถดาวโหลดนำไปใช้ได้ฟรี ดังนี้

ไม่มีไม่ได้แล้ว แอปพลิเคชั่น #สมาร์ทฟาร์ม ที่เกษตรกรยุคปี 2020 ต้องรู้จักและโหลดมาใช้ จากกระทรวงเกษตร เด้อพี่น้องเด้อ

✅ ProtectPlants ???
เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช มีฟังก์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที

✅ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook application) ?‍??‍?
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ปรับปรุงข้อมูล การประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน Smart Phone โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้

✅ เกษตรเช็คอิน (Kaset Checkin application) ✈?
แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 50 แหล่งที่น่าเที่ยว โดยแสดงข้อมูล ที่ตั้ง จุดเด่น การจัด กิจกรรม วิถีชีวิตชุมชน ฯลฯ แสดงพิกัดแผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยวตามระยะทางที่ต้องการ และแสดงปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

✅ ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Smartcheck application) ??‍??‍?
แอปพลิเคชันสำหรับใช้แจ้งเตือนข้อมูลการเกษตร ข่าวสาร องค์ความรู้ ภัยการเกษตร ภัยธรรมชาติ โรคพืช วิเคราะห์พื้นที่การเกษตร (Zoning) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด และข้อมูลแหล่งผลิตพืชมากกว่า 400 ชนิดทั่วประเทศไทย

✅ Rice Pest Monitoring ???
เป็นระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepestmonitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่

✅ ข้าวพันธุ์รับรองของไทย Thai Rice Varieties ???
เป็นแอปพลิเคชันระบบพันธุ์ข้าวรับรองของไทย กรมการข้าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง ในเรื่องของชื่อพันธุ์ ชนิดข้าว ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำและการให้ผลผลิตประมาณการต่อไร่ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

✅ ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ Smart Rice Farm (SRF) ???
ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ (Smart Rice Farm – SRF) เป็นแอปพลิเคชัน ที่กรมการข้าวและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตข้าวของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และอ้างอิงข้อมูลวิชาการ

✅ Gap doa ?
เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

✅ Rubber Thai ??
แอปพลิเคชันรายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์และแนวโน้มราคายางในแต่ละวัน ข้อมูลอัพเดตทุกวัน

✅ สแกนรหัสคิวอาร์ ?
เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร (Traceability) สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความใดๆที่ผู้ใช้งานป้อน

✅ คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ ??
เป็นแอปพลิเคชันที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถอ่านผลงานวิจัย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่จากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร

✅ ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต ??
เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตว่าได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ โดยป้อนเลขทะเบียน และปี พ.ศ. และคลิกค้นหาจากทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุอันตราย พันธุ์พืช ฯลฯ.

✅ ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ ???
เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชื่อพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)

✅ Plants For U
เป็นแอปพลิเคชันที่กรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Plants for U เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต

✅ Feed ??
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาวเป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่:Smarttoolsforsmartfarmer ช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้

✅ researchApp ????
เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา นักวิจัย เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยเกี่ยวกับประมงน้ำจืดได้สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาเป็นรายปี หรือจะค้นหา ชื่องานวิจัย หรือ ชื่อผู้วิจัย

✅ คำนวณด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ??? ( Aquaculture Calculate Application)
เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนที่มาขอรับบริการและใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประมงตามภารกิจดังกล่าวรวมทั้งนำมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

✅ DLD Plus
ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์หรือDLDPLUSเป็นระบบที่ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์บน MobileDevice แก่เกษตรกรผู้ประกอบการค้า

✅ WMSC
เป็นแอปพลิเคชันจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำคลองชลประทานต่าง ๆ

✅ ปุ๋ยรายแปลง
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (พัฒนาขึ้นปี 2557) พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานผ่าน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application นี้ไปติดตั้งบนเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

✅ กดดูรู้ดิน
กดดูรู้ดิน เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับใช้งานบน Mobile App โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านทาง Web Map Service เพื่อแสดงข้อมูลดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาดิน นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลที่ตั้งของ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

✅ สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย
แอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของดินก่อนการเพาะปลูกเพียง ท่านปักหมุด Location ของท่านลงบนแผนที่ Google Map หรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า ที่ดินของท่านเป็นกลุ่มชุดดินที่เท่าไร่ ดินมีลักษณะเด่นและมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมที่จะปลูกพืชอะไร

✅ รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบเกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน และคำแนะนำในการปลูกพืชของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้

✅ คลิปเด็ดหมอดิน
แอปพลิเคชันที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปเป็นวีดีโอคลิปของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

✅ Smart Co-op
เป็นแอปพลิเคชันเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ การค้นหากฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ การค้นหาข้อมูลสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ และสารสนเทศสหกรณ์สถานที่ติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

✅ SmartAcc
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc โปรแกรมส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีให้รู้รายรับรายจ่ายและเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชีสามารถสร้างวินัยทางการเงินและสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ

✅ SmartMe
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartMe เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ

✅ Mobile Application “One2MOAC”
เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

✅ เกษตรดิจิทัล OAE Ag-Info
แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคดิจิทัล โดยให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร

✅ OAE Ag-Info
แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลางเป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *